Các văn bản quy phạm pháp luật

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ KIM GIA

Hotline: 0982181889

Vietnamese English
Văn bản pháp luật

Lĩnh vực

 

Hết hiệu lực/Không còn phù hợp

Thay thế/Bổ sung

 

 

 

 

Quy định về lĩnh vực Bất động sản

- Luật Kinh doanh bất động sản 2005.

- Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

- Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở.

- Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015  của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số  02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới.

- Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

 

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở.

Quy định về lĩnh vực Đất đai

- Luật Đất đai 2003.

- Luật Đất đai 2013.

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Quy định về lĩnh vực Giáo dục

 

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP  ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Quy định về lĩnh vực lao động

- Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại nghị định số 108/2006/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

- Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt nam.

- Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Quy định về lĩnh vực sở hữu trí tuệ

 

- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

- Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Quy định về lĩnh vực quảng cáo

 

- Pháp Lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáo.

 

- Luật 16/2012/QH13 Quảng cáo

- Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo.

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quảng cáo và nghị định số 181/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo.

- Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Quy định về lĩnh vực dịch vụ Internet

 

- Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet.

- Nghị định số 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008 của Chính phủ về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực viễn thông.

Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

- Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

- Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Quy định về lĩnh vực đầu tư

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
- Luật 37/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.

Luật Đầu tư 2005.

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.

- Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010  của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010  của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị định số 10/2009/NĐ-CP ngày 06/02/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản.

- Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu .

- Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công-tư.

- Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 của Chính phủ về ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

 

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

- Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015  của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015.

- Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

- Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 18/04/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

- Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.

- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ban thường trực Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính ban hành.

- Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

Quy định về hoạt động logistics

 

- Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc

Thông báo về một số cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết (đang cập nhật ...)

 

Bổ sung thêm website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi

Quy định về vận tải, môi trường, nhượng quyền thương mại và báo cáo

- Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

 

- Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại (hết hiệu lực một phần)

THỦ TỤC CẦN THIẾT KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Giới thiệu KIM GIA

THỦ TỤC CẦN THIẾT KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Xem thêm »

Hotline : 0982181889

Email : tuvanluatkimgia@gmail.com

 • Skype

  THÀNH LẬP CÔNG TY

  0982 181 889 Luật Sư Trúc

 • Skype

  THÀNH LẬP CÔNG TY

  0982 565 669 Luật Sư Hoàng

 • Skype

  THÀNH LẬP CÔNG TY

  0918 99 6769 Luật Sư Trúc

 • Skype

  THAY ĐỔI ĐKKD

  0982 181 889 Luật Sư Trúc

 • Skype

  THAY ĐỔI ĐKKD

  0982 565 669 Luật Sư Hoàng

 • Skype

  DV KHAI THUẾ - IN HÓA ĐƠN

  0867616379 C. Oanh (Kế toán)

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ KIM GIA

Đ/c: 243A Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Tel (zalo): 0982 181 889 Luật Sư Trúc - 0982 565 669 Luật Sư Hoàng
Hotline: 0982 181 889 Luật Sư Trúc
Email: tuvanluatkimgia@gmail.com    -   tuvanthanhlapcongtykimgia@gmail.com

Web: tuvanluatkimgia.vn

501896 Online : 2

Facebook Google + Linkedin Twitter Youtube

Designed by Viet Wave

Hotline