Công Ty TNHH 1 TV là cá nhân

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ KIM GIA

Hotline: 0982181889

Vietnamese English
Văn bản pháp luật
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO MỘT CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU
(Theo Thông tư số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA)
(áp dụng từ ngày 13/7/2009)
 
1- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do đại diện pháp luật công ty ký (theo mẫu qui định) (2 bản).
 
2- Dự thảo điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật ký từng trang (có thể tham khảo mẫu ) (1 bản);
 
3- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu (1 bản).
 
LƯU Ý:
- Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
 
- Nếu người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu hoặc đại diện pháp luật: xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo mục 3 nêu trên) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.
 
                        HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN TRÊN
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH  VIÊN (DO MỘT CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU)
 
-Người đăng ký: ghi tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, viết bằng chữ in hoa.
 
Chức danh của người đại diện theo pháp luật chọn Giám đốc (tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch công ty (Chủ sở hữu công ty có thể kiêm nhiệm chức danh giám đốc và chủ tịch công ty, tuy nhiên chỉ có một chức danh là đại diện pháp luật). Lưu ý thống nhất chức danh người đại diện pháp luật trên giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và điều 6 điều lệ công ty.
 
 Số chứng thực chọn 1 trong 2 loại:
+ Chứng minh nhân dân (số, ngày cấp, nơi cấp). CMND phải còn hạn sử dụng (không quá 15 năm), không bong, tróc, nhòe số.
 
+ Hộ chiếu còn hạn sử dụng (số, ngày cấp, nơi cấp );
 
Kê khai loại chứng thực nào thì nộp kèm theo giấy tờ tương ứng trong hồ sơ đăng ký kinh doanh
 
-Tên công ty: tên doanh nghiệp viết được bằng tiếng việt, nước ngoài, chữ cái, con số nhưng phải có loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên công ty của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp đã đăng ký.
 
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. Tên viết bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp đã đăng ký.
 
Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp đã đăng ký.
 
Doanh nghiệp có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài;Loại hình công ty có thể sử dụng cụm từ công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH.
 
Tham khảo thêm Điều 10, 11, 12, 13 nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh để tìm hiểu quy định về tên trùng, tên gây nhầm lẫn
 
Ví dụ 1:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TÁO XANH
 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN APPLE COMPANY LIMITED
 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TX 
 
Ví dụ 2:
 
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TÁO XANH
 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN APPLE COMPANY LIMITED
 
Tên công ty viết tắt: GA CO.,LTD
 
Ví dụ 3:
 
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  TÁO XANH
 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAO XANH COMPANY LIMITED
 
Tên công ty viết tắt: TX CO.,LTD
 
-Địa chỉ trụ sở chính: Căn cứ Điều 35 Luật Doanh nghiệp thì đó là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp, phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác thực gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên phường (xã), quận (huyện); số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
 
-Ngành, nghề kinh doanh:
-  Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 hoặc cấp 5 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. 
 
Cách dò ngành như sau: tham khảo Quyết định 337/2007/QĐ-BKH trước, sau khi xác định được lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và mã ngành. Đề nghị không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg).
 
- Đối với ngành nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh .
 
- Đối với ngành nghề không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
 
Vốn điều lệ do các chủ sở hữu tự đăng ký, có thể là hiện kim (tiền Việt Nam, vàng hoặc ngoại tệ đã được qui đổi sang tiền Việt Nam) hoặc tài sản khác. Nếu ngành, nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện phải có vốn pháp định thì tùy theo nhu cầu, quy mô hoạt động của công ty, chủ sở hữu đăng ký vốn điều lệ cho phù hợp.
 
MỘT SỐ LƯU Ý CỤ THỂ  KHI XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ
 
Lưu ý chung điều lệ: phải đảm bảo các nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp, gồm các nội dung:
 
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 
2. Ngành, nghề kinh doanh;
 
3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ;
 
4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 
5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần;
 
6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 
7. Cơ cấu tổ chức quản lý;
 
8. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 
9. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 
10. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
 
11. Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 
12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 
13. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 
14. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 
15. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 
16. Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật).
 
 Một số lưu ý cụ thể (khi tham khảo điều lệ mẫu):
Điều 5: doanh nghiệp ghi thời gian cụ thể mà doanh nghiệp hoạt động, không ghi “vô hạn” hoặc “cho đến khi có quyết định”…
 
Ví dụ: Doanh nghiệp dự kiến thời gian hoạt động là 20 năm hoặc 50 năm
 
Điều 6: Chức danh của người đại diện theo pháp luật chọn Giám đốc (tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch công ty (Chủ sở hữu công ty có thể kiêm nhiệm chức danh giám đốc, tuy nhiên chỉ có một chứcdanh là đại diện pháp luật, lưu ý thống nhất chức danh người đại diện pháp luật trên giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và điều 6 điều lệ công ty).
  
Lưu ý: Chủ sở hữu và đại diện pháp luật ký tên và ghi rõ họ tên vào từng trang điều lệ.
 
Nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị Quý khách vui lòng gọi điện thoại cho Công Ty Tư Vấn Quản Lý Kim Gia.
Điện thoại: (08) 39956659 - 39956649 - 39956909 - 0982.181.889 - 0982.565.669 - 0918.99.6769
 
B. DỊCH VỤ
 
Trường hợp nếu Quý khách không có thời gian soạn thảo hồ sơ và đi lại nhiều, chúng tôi có thể làm thay cho Quý khách
 
- Thời hạn giải quyết hồ sơ kể từ ngày hồ sơ hợp lệ
 
- Lệ phí đăng ký kinh doanh và phí dịch vụ: bảng báo giá chi tiết:
 
Đăng ký dịch vụ:
1 Thông Tin Thành Lập DNTN
2 Thông Tin Thành Lập Công Ty Cổ Phần
3 Thông tin thành lập Công Ty TNHH
Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu KIM GIA

Là một trong các công ty tư vấn luật hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi có đội ngũ nhân viên bao gồm các Luật sư, Kế toán nhiều năm…

Xem thêm »

Hotline : 0982181889

Email : tuvanluatkimgia@gmail.com

 • Skype

  THÀNH LẬP CÔNG TY

  0982.181.889 Luật Sư Trúc

 • Skype

  THÀNH LẬP CÔNG TY

  0982.565.669 Luật Sư Hoàng

 • Skype

  THÀNH LẬP CÔNG TY

  0918.99.6769 Luật Sư Trúc

 • Skype

  THAY ĐỔI ĐKKD

  0982.181.889 Luật Sư Trúc

 • Skype

  THAY ĐỔI ĐKKD

  0982.565.669 Luật Sư Hoàng

 • Skype

  DV KHAI THUẾ - IN HÓA ĐƠN

  0916.662.499 C. Tài (Kế toán)

 • Skype

  DV KẾ TOÁN

  0916.663.499 C. Diễm (Kế toán)

 • Skype

  GIÁM ĐỐC

  0982.181.889 Luật Sư Trúc

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ KIM GIA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ KIM GIA
243A Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: (028) 39956909 - 39956659 - 39956649 - 0918996769 - 0982565669
Hotline: 0982181889
Web: tuvanluatkimgia.vn
Email: tuvanluatkimgia@gmail.com 
           tuvanthanhlapcongtykimgia@gmail.com

153431 Online : 2

Facebook Google + Linkedin Twitter Youtube

Designed by Viet Wave